Pobierz regulamin w formacie PDF

Pobierz Kartę Meldunkową

1. Najmujący pokój Gość hostelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.

2. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis. Na życzenie Gościa Recepcjonista ma obowiązek pozostałe dane meldunkowe wpisać samodzielnie z dokumentu tożsamości, który w tym celu Gość może zostawić w Recepcji.

3. Rozpoczęcie pobytu w hostelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów tego regulaminu przez Gościa.

4. Pokój w hostelu wynajmowany jest na doby.

5. Doba w hostel trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 12.00 dnia następnego. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże hostelu. Hostel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

7. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12.00 – recepcja naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według cen pełnych.

8. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.

9. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hostelowym w godzinach od 7.00 do 22.00.

10. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hostelowym Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnych cen, z cennika dostępnego w recepcji hostelu.

11. Osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione mogą przebywać w hostelu wyłącznie w towarzystwie swego przedstawiciela ustawowego lub innej osoby opiekującej się nimi.

12. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

13. Na terenie hostelu, w tym – w pokojach , zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych .

14. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hostelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju.

15. W hostelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.

16. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hostelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.

17. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń hostelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Powyższe oznacza w szczególności, że jeśli pościel, ręczniki, dywany, panele podłogowe, ściany, urządzenia sanitarne , zostaną zniszczone lub uszkodzone (w tym zabrudzone ponad przeciętną miarę), wskutek działania Gościa lub innych osób, którym Gość udostępnił pokój , wówczas Gość zostanie obciążony kosztami czyszczenia, naprawy, zakupu nowego wyposażenia lub innego sposobu przywrócenia mienia hostelowego do stanu poprzedniego.

18. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hostelowych i innych pomieszczeniach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

19. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hostelowych i innych pomieszczeniach otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci.

20. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte.

21. Odpowiedzialność hostelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hostelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hostelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hostel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hostelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.

22. Hostel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję.

23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hostel przechowa te przedmioty przez 1 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

24. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hostel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hostelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hostelu.

25. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hostelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hostelu lub innych osób przebywających w hostelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hostelu.

26. W związku z wprowadzonym stanem epidemii COVID-19 w Polsce, Gość jest świadomy możliwości zarażenia siebie jaki i rodziny oraz współpracowników COVID-19 i w razie konieczności wyrazi zgodę na poddanie się procedurom bezpieczeństwa obowiązującym w Hostelu REST.